"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Język: PL

Polityka Ochrony Danych Handlowych

Polityka Ochrony Danych Handlowych

TPS stosuje surową politykę poufności i bezpieczeństwa w trakcie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Zachowywane jest wyłącznie minimum informacji koniecznych do osiągnięcia celów komercyjnych i spełnienia wymogów ustawowych.

W praktyce oznacza to, że podstawowe biznesowe dane kontaktowe traktowane są jako standard:

Wszystkie informacje przechowywane są w bezpieczny sposób, przy czym dostęp do nich ograniczony jest do starszych stażem pracowników przedsiębiorstwa. Wszelkie zapytania osób trzecich o udzielenie informacji omawiane są z osobą, której dotyczą dane, a informacje udostępniane są wyłącznie po otrzymaniu od tej osoby podpisanej zgody.

Sue Stanton, ist erreichbar bei TPS Rental Systems Ltd,Geb. 349, Rushock Trading Estate, Droitwich, Worcs, WR9 0NR, E-Mail sue.stanton@tpsrentalsystems.com, Tel. +441299253535

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z następującymi zasadami:

(a) wszystkie dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, w uczciwy i przejrzysty sposób;

(b) wszystkie dane osobowe muszą być gromadzone do jednego lub kilku określonych, jednoznacznych i legalnych celów i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;

(c) wszystkie dane osobowe muszą być ograniczone do tego, co jest odpowiednie, istotne i ograniczone do tych celów;

(d) wszystkie dane osobowe muszą być dokładne i aktualne (Należy podjąć uzasadnione kroki w celu usunięcia lub poprawienia niedokładnych danych osobowych.);

(e) żadne dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do tych celów;

(f) wszystkie dane osobowe muszą być chronione za pomocą odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby móc zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych.

W razie konieczności możemy gromadzić, wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z opisem w niniejszej Polityce, aby:

(a) wykonać każdą umowę, której jesteś stroną, lub aby podjąć kroki na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;

(b) realizować nasze uzasadnione interesy biznesowe;

(c) wykonywać inne funkcje za Twoją konkretną zgodą.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci możliwie najlepszą obsługę Klienta, oraz aby na bieżąco informować Cię o naszych usługach i produktach.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce (lub w inny sposób, o którym zostaniesz poinformowany / -na) a Twoje dane osobowe, które przechowujemy na temat Twojej osoby, będą dokładne i aktualne. Jeżeli będą one niedokładne lub nieaktualne, wówczas zostaną zniszczone. Poinformuj nas, jeżeli Twoje dane osobowe uległy zmianie lub jeżeli dowiesz się o jakichkolwiek nieścisłościach w danych osobowych, które przechowujemy na temat Twojej osoby.

Jeżeli będziesz się z nami kontaktować, będziemy prowadzić rejestr tych kontaktów, zawierający Twoje dane kontaktowe i wszelkie istotne informacje dotyczące konta. Możemy również rejestrować aktywność na naszej stronie internetowej (Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w naszej Polityce Prywatności naszej strony internetowej.).

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:

(a) w celu wykonywania naszych zobowiązań, wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami;

(b) aby dostarczać Ci informacji, produktów lub usług, z prośbą o które się do nas zwróciłeś / -łaś lub które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować, w tym zmian i aktualizacji (pod warunkiem Twojej zgody i stosownie do Twoich preferencji);

(c) zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami gospodarczymi i zobowiązaniami prawnymi.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tak długo, jak:

(a) twoje konto pozostanie ważne i / lub

(b) wszelkie umowy, które z nami zawarłeś / -łaś są ważne i / lub

(c) jest to konieczne do przestrzegania naszych uzasadnionych interesów biznesowych i / lub

(d) jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych i / lub

(e) poinformowałeś / -łaś, że zgadzasz się na to, żebyśmy to robili.

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce (lub w inny sposób, o którym zostaniesz poinformowany / -na ). Jeżeli dane nie będą już dłużej wymagane, wówczas zostaną one spseudonimizowane, zanonimizowane, zniszczone lub usunięte - stosownie do przypadku.

Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych, ani nie udostępnimy ich żadnym osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody (z której udzieleniem możesz się wstrzymać), chyba że:

(a) korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego dane, w którym to przypadku zapewniamy, że podmiot przetwarzający dane przestrzega niniejszej Polityki i wszelkich odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych;

(b) będziemy do tego zobowiązani zgodnie z prawem;

(c) sprzedamy jakąkolwiek część naszej działalności lub aktywów lub zaprosimy do nich inwestorów (w którym to przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy / inwestorowi zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami).

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem. Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich danych osobowych, które mogłoby narazić Cię na poważne ryzyko.

Zastrzegamy sobie prawo do tego, aby bez uprzedzenia od czasu do czasu dokonywać zmian w niniejszej Polityce. Zaleca się regularne sprawdzanie strony pod kątem wszelkich zmian (przy czym zmiany nie będą wprowadzane z mocą wsteczną).

Niektóre z naszych podmiotów przetwarzających dane osobowe i usługi osób trzecich mogą być zlokalizowane poza Unią Europejską. Dane osobowe będziemy przekazywać poza obszar Unii Europejskiej wyłącznie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Wszelkie wnioski dotyczące tych praw należy przesyłać do naszego Managera ochrony danych:

(a) w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;

(b) aby otrzymać informacje dotyczące tego, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane (Informacje te określone są w niniejszej Polityce.);

(c) aby w razie potrzeby skorygować swoje dane osobowe (W przypadku uzyskania informacji o błędnych lub nieaktualnych informacjach prosimy o natychmiastowy kontakt.);

(d) aby usunąć Twoje dane osobowe w określonych okolicznościach (Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych lub skonsultowanie się z inspektorem danych osobowych w celu uzyskania szczegółowych informacji);

(e) sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub ograniczyć je;

(f) aby Twoje dane osobowe zostały przekazane Tobie lub innej firmie.

Jeżeli uważasz, że nie przestrzegamy niniejszej Polityki lub odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do Twoich danych osobowych lub danych osób trzecich, wówczas powinieneś / -naś poruszyć tę kwestię, kontaktując się z naszym Managerem danych osobowych. Każde takie naruszenie będzie traktowane poważnie, zostanie rozpatrzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i może ono skutkować działaniami dyscyplinarnymi.

Masz prawo do wnoszenia wszelkich skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do inspektora danych osobowych :

Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

https://ico.org.uk/concerns/      Tel. 0303 123 1113.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych lub skieruj wszelkie pytania, komentarze i prośby dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych do naszego Managera ochrony danych osobowych.